Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van www.turbolijm.be en turbolijm.eu

 

Alle informatie die turbolijm.be en turbolijm.eu communiceert via de website en via andere

elektronische wegen zoals e-mail alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites

of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd

dat de geboden informatie correct is.

turbolijm.be en turbolijm.eu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel

aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet

materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen

van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het

bijzonder en of de door turbolijm verzonden e-mails.a

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt

niet noodzakelijkerwijs gesteund door de turbolijm.be en turbolijm.eu

turbolijm.be en turbolijm.eu staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van

de informatie op turbolijm.be en turbolijm.eu en/of in andere elektronische communicatie zoals

e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde

informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te

gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie

te controleren.

turbolijm.be en turbolijm.eu kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor

contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene Voorwaarden voor klanten van turbolijm.be en turbolijm.eu

 

 

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden.

    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen

    turbolijm.be en turbolijm.eu en haar klanten, en op alle aanbiedingen die turbolijm.be

    en turbolijm.eu doet.

2. Voorwaarden van klant worden uitgesloten.

    De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt

    nadrukkelijk uitgesloten.

3. Recht.

    a. Op alle overeenkomsten tussen turbolijm.be en turbolijm.eu en de klant en alle

    aanbiedingen van turbolijm.be en turbolijm.eu

    b. Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde

    overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in

    de regio Veurne, tenzij turbolijm.be en turbolijm.eu ervoor kiest om een geschil voor te

    leggen aan een andere bevoegde rechter.

4. Correspondentie.

    a. Alle correspondentie gaat via e-mail, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.

    b. De klant is verplicht om een e-mailadres aan turbolijm.be en turbolijm.eu op te geven

    waarop hij mail kan ontvangen, wijzigingen moeten meteen aan turbolijm.be en

    turbolijm.eu worden doorgegeven op de manier die turbolijm.be en turbolijm.eu

    voorschrijft.

    c. Mail die verstuurd is naar het e-mailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

5. Turbolijm nieuwsbrief

    a. Door een bestelling te plaatsen wordt een klant automatisch lid van het turbolijm.be en

    turbolijm.eu nieuwsbrief.

    b. Dat is een nieuwsbrief die enkel keren per jaar per email wordt verstuurd en waarin

    nuttige tips en trucs vermeld zijn.

    c. Uitschrijven voor het turbolijm.be en turbolijm.eu nieuwsbrief kan via een afmeldlink.

6. Facturen.

    a. Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het

    ontvangen van facturen per e-mail in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.

    b. Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden

    ingediend.

    c. Na het verstrijken van de in 6b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan

    met de ontvangen factuur.

    d. Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de

    klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande, als

    mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet

    bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was

    aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is,

    afziet van haar verplichting tot betalen.

    e. Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur

    staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij

    turbolijm.be en turbolijm.eu binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat

    daar een een formele ingebrekestelling voor nodig is.

    f. Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die

    gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15%

    van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).

    g.Ingeval turbolijm.be en turbolijm.eu kosten moet maken om de vordering te kunnen

    innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan

    is de klant het meer bedrag ook verschuldigd aan turbolijm.be en turbolijm.eu.

    h.turbolijm.be en turbolijm.eu zal een eerste betalingsherinnering sturen per e-mail

    indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.

    i. turbolijm.be en turbolijm.eu zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de

    klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste

    betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.

    7. Opschorting/stopzetting dienstverlening.

    a.turbolijm.be en turbolijm.eu behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten

   aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet tijdige betaling en/of

   overtreding van de Algemene Voorwaarden.

   b.Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn

   verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan turbolijm.be en

   turbolijm.eu

   c. Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één

   of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie

   plaats.

8. Recht om diensten te weigeren.

   turbolijm.be en turbolijm.eu heeft het recht om naar eigen inzicht diensten of

   bestellingen te weigeren of te annuleren.

9. Opzeggingen.

    In overleg.

10.Wijziging Algemene Voorwaarden.

   turbolijm.be en turbolijm.eu is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te

   wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen.

   Het is aan turbolijm.be en turbolijm.eu om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks

   gecommuniceerd wordt aan de klant.

11. Disclaimer.

   turbolijm.be en turbolijm.eu is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant

   kan lijden door het gebruikt van onze producten. turbolijm.be en turbolijm.eu geeft

   geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar producten.

   Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen,

   of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door

   turbolijm.be en turbolijm.eu en haar personeel.